T.C.
   ÇÜNGÜŞ KAYMAKAMLIĞI
 
   MALMÜDÜRLÜĞÜ 
Kenan KARAMAN
(Saymanlık Mdr.Yrd.)
Malmüdürü V.
 
 
 
 

V.H.K.İ. (Muhasebe)
 
 
 
 

Ahmet Oğuz ÖZKAL
V.H.K.İ.( Muhasebe)
 
GELİR SERVİSİ
 
 
Cumaali BALPETEK
Gelir Memuru (V.H.K.İ.)
 
 
 
Uğur ÇİÇEK
Gelir Memuru (V.H.K.İ.)
 
 
 
Serbülent KARACA
HİZMETLİ

 

MALMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 

178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek 20 nci maddesi ve bu maddeyi yeniden düzenleyen 19.6.1994 tarih ve 543 sayılı KHK nin 15 nci maddesi hükümlerine göre;

 

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat(hazine avukatlığı) servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

 

Malmüdürü, ilçe Maliye teşktilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

 

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumlululuğu Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.

 

Malmüdürünün Görevleri

 

a)Saymanlık muhasebe yetkilisi olarak görevleri;

 

Malmüdürü, mevzuat gereği sayman sıfatını taşıdığından, bünyesinde yer alan saymanlıkla ilgili olarak; genel bütçeli daireler veye katma bütçeli idarelerin; gelirlerinin toplanması, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, nakit ve diğer varlıklar ile emanet niteliğindeki değerlerin alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesinden birinci derecede sorumlu olup, Sayıştaya yönetim dönemi hesabı verir.

 

Malmüdürleri, saymanlık faaliyetlerini 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet Muhasebesi Yönetmelik hükümleri, Maliye Bakanlığı talimatları ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütür.

 

 

d)Vergi dairesi müdürü sıfatıyla görevleri;

 

24 ARALIK 1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazetede yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre; ilçelerde malmüdürünün yönetimi altında bağlı vergi dairesi kurulur. (Ancak, Maliye Bakanlığının gerekli gördüğü ilçelerde defterdarlığa bağlı bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi kurulabilir.)

 

Bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde malmüdürü, vergi dairesi müdürü yetkisine haiz olup, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak, tahsil ettirmek gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek, terkini gereken vergi ve benzeri yükümlülülüklerle ilgili iş ve işlemlerini yaptırmak, yoğun ve yaygın vergi denetimini yaptırmak, gerektiğinde vergi incelemesi yapmak, kanun, yönetmelik ve tebliğlerde kendisine verilen iş ve işlemleri yürütmek yetkisine sahiptir.

 

e)İlçe idare kurulu üyesi olarak görevleri;

 

Malmüdürü, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre teşekkül eder ilçe idare kurulunun üyesidir. İlçe İdare kurulu; kaymakamın başkanlığında tahrirat katibi, malmüdürü, hükümet hekimi, milli eğitim memuriyle tarım memurundan teşekkül eden bir başkan 5 kişilik komisyondan oluşur.

 

İlçe idare kurulları, idari, iştişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen fazifelerdir. (Başlıcaları; yeşil kart işlemleri, askerlik kararları, 2022 sayılı yasaya göre maaş bağlama kararları ve diğerleri)

 

f)Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyesi olarak görevleri;

 

Malmüdürü, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve bağlı yönetmelik hükümlerine göre; ilçe vakıf heyetinin üyesidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mülki amirin başkanlığında; belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, malmüdürü, milli eğitim müdürü, sağlık grub başkanı ve müftü ile hayırsever vatandaşlar arasından seçilen üç kişinin katılımıyla teşekkül eder.

 

Vakıf mütevelli heyeti haftalık toplantılar düzenleyerek, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre vakıf bütçesinden yoksul ve güçsüz vatandaşlara nakdi veya ayni yardımlar yapar.

 

g)Diğer görevleri;

Malmüdürü, yukarıda genel hatlarıyla verilen görevlerinin yanında, özel kanunlarla kendisine veya dairesine tevdi edilen veya Maliye Bakanlığı yetkili birimlerince görevlendirelen iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. Örneğin, 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak işlerin sekretarya işlemleri, parti kapatma ve tasfiye işlemleri, mal varlığı araştırma işlemleri, tarımsal arazilerin zarar ziyan tespit komisyon çalışmaları ile sivil savunma ve müdafaa komisyonu çalışmalarındaki görevleri kapsamaktadır.

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
Telefon No
   
     : 0(412) 541 21 82
 
Faks    No                                                                        
   
     : 0(412) 541 20 12 
 
Adres
  
     : Hükümet Konağı Kat : 2 Çüngüş / DİYARBAKIR